Home > Cele > Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

  • Wybudowanie i prowadzenie Biblioteki Archidiecezjalnej w rekonstruowanej barokowej bryle Alumnatu z elementami infrastruktury technicznej przy Pl. Katedralnym we Wrocławiu oraz pozyskanie środków finansowych na budowę, funkcjonowanie i jej rozwój.
  • Przebudowa i remont konserwatorski budynku Muzeum Archidiecezjalnego przy Pl. Katedralnym i ul. Kanoniej we Wrocławiu, prowadzenie Muzeum oraz pozyskanie środków finansowych na modernizację, funkcjonowanie i jego rozwój.
  • Wspieranie rozwoju nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki w ramach działalności Biblioteki i Muzeum.
  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w ramach działalności Biblioteki i Muzeum.
  • Działalność na rzecz odbudowy i utrzymania historycznych obiektów Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu.
  • Promocja i organizacja wolontariatu w ramach działalności Biblioteki i Muzeum.
  • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.
  • Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
  • Działalność charytatywna.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*