Home > Przetargi > przetargi zakończone > Ogłoszenie o zamówieniu – „Roboty budowlane”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: „Wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu” ozn. postępowania: PZP.01.07.2018.

I. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu
ul. Katedralna 13 50-328 Wrocław
REGON: 022003725
Telefon: +48 (71) 327 11 65
Strona internetowa: www.ostrowtumski.wroc.pl
E-mail: fundacja@ostrowtumski.wroc.pl
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Ks. Adam Dereń
Telefon kontaktowy w sprawie zamówienia: +48 607 373 000/+48 517 870 270

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 24aa ustawy.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu.
 2. Roboty będące przedmiotem zamówienia powinny zostać wykonane w oparciu o:
  1) Projekt budowlany (załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ);
  2) Projekt wykonawczy (załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ);
  3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ);
  4) Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ);
  5) Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 5404/13 (załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ);
  6) Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę nr 134/2014 (załącznik nr 12 do niniejszej SIWZ);
  7) Projekt budowlany zamienny (załącznik nr 13 do niniejszej SIWZ);
  8) Decyzja nr 6539/2016 zatwierdzająca projekt zamienny na roboty budowlane (załącznik nr 14 do niniejszej SIWZ);
  9) Harmonogram robót (załącznik nr 15 do niniejszej SIWZ).
 3. CPV (wspólny słownik zamówień:
  − 45000000-7 – Roboty budowlane
 4. Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia”.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Do pobrania:

Załączniki do SIWZ:

 1. Oferta – DOCX
  1. Załącznik do oferty
 2. JEDZ: DOC
 3. Wykaz usług: DOCX
 4. Wykaz osób: DOCX
 5. Oświadczenie grupa kapitałowa: DOCX
 6. Umowa na roboty budowlane (projekt)
  1. Załącznik do umowy (gwarancja)
 7. a)
 8. a)
 9. a)
 10. Opis przedmiotu zamówienia
 11. Pozwolenie na budowę
 12. Przeniesienie pozwolenia
 13. a)
 14. Pozwolenie zamienne
 15. Harmonogram robót

a) https://drive.google.com/open?id=1Hln0zoPLfBJUONvlN6Zdwc3pzaE1vFPI